wstęp
dystymia
obraz kliniczny depresji
praktyka lekarza rodzinnego
wpływ stresu na mózg
stres a depresja
leki normotymiczne
psychiatryczny model przeciwdziałania samobójstwom
Warsztaty, dotyczące Dulsevii i Oprymei organizownych przez firmę KRKA pod patronatem SAPD
   

DEPRESJA

  Z DANYCH WHO
 • depresja stanowi czwarty najpoważniejszy problem zdrowotny na świecie
 • w roku 2020 będzie drugim najpoważniejszym problemem zdrowotnym świata
 • już teraz depresja stanowi najpoważniejszą przyczynę zaburzeń w życiu ludzi

  DEPRESJA (statystyka)
 • 10% populacji dorosłych
 • 15% populacji po 65 r.ż.
 • 40% populacji pacjentów szpitali i rezydentów domów opieki po 65 r.ż.
 • Kobiety chorują 2-krotnie częściej
 • Ponad połowa chorych nie korzysta z pomocy lekarskiej

  DEPRESJA (koszty leczenia)
 • Całkowity koszt leczenia depresji w USA sięga od 44 do 60 miliardów dolarów rocznie; choroby serca - 43 miliardy dolarów, AIDS - 66 miliardów
 • 1/4 tej kwoty to koszty bezpośrednie (pobyt w szpitalu, badania lekarskie, leczenie w poradniach, leki)
 • 3/4 tej kwoty to koszty pośrednie (absencja w pracy, bezrobocie, opieka socjalna, koszty samobójstw)
  Stoudemire i wsp. 1980
 • każdy rok chorobowości prowadził do utraty 156 milionów dni roboczych
 • samobójstwa spowodowały stratę 380 tys. lat wieku produkcyjnego

  KOSEKWENCJE DEPRESJI
 • samobójstwo
 • nadumieralność związana z pogorszeniem przebiegu chorób somatycznych
 • duży wskaźnik osób nie zawierających związku małżeńskiego oraz rozwodów i rozbitych małżeństw
 • przerwy w pracy, częste zmiany pracy
 • niższy poziom aspiracji, gorsze osiągnięcia zawodowe
 • wysoki wskaźnik osób korzystających z zasiłków dla bezrobotnych, zasiłków chorobowych, rent
 • niższy status materialny i społeczny
 • duży wskaźnik alkoholizmu i innych uzależnień

  PRZYCZYNY DEPRESJI
   Psychologiczne
  • depresje reaktywne związane ze stresem
  • depresje w reakcji żałoby
  • depresje w przebiegu zaburzeń nerwicowych

   Somatyczne
  • depresje w schorzeniach somatycznych
  • depresje w chorobach organicznych mózgu
  • depresje związane ze stosowaniem leków i innych substancji, w przebiegu zatruć, uzależnień

   Endogenne (pierwotne zaburzenia depresyjne)
  • choroby afektywne (dwubiegunowa i jednobiegunowa)
  • zaburzenia afektywne utrzymujące się przewlekle (dystymia, cyklotymia)
  • zaburzenia schizoafektywne

   Typowe komunikaty pacjenta
  • ... jestem w dołku...
  • .... nie mogę spać...
  • ... nie mam sił...
  • ... nie mam apetytu...
  • ... mam taki ból w nadbrzuszu...
  • ... jest mi ciągle jakoś tak źle...


  DEPRESJA TYPOWA
   Obniżenie nastroju
  • smutek
  • przygnębienie
  • przykre przeżywanie ogółu wydarzeń
  • anhedonia
  • zobojętnienie depresyjne

   Obniżenie napędu
  • spowolnienie myślenia, tempa wypowiedzi
  • poczucie obniżonej sprawności intelektu i pamięci
  • spowolnienie, zahamowanie ruchowe
  • utrata energii, siły,
  • poczucie ciągłego zmęczenia

   Zaburzenia rytmu okołodobowego i objawy somatyczne
  • hiposomnia (wczesne budzenie się, sen płytki przerywany)
  • hipersomnia (senność w ciągu dnia)
  • "rano gorzej, wieczorem lepiej"
  • bóle głowy
  • wysychanie w jamie ustnej
  • zaparcia
  • brak apetytu, ubytek masy ciała

   Lęk
  • poczucie napięcia, zagrożenia, trwożliwe oczekiwanie
  • niepokój manipulacyjny, podniecenie ruchowe

   Objawy towarzyszące
  • poczucie winy
  • depresyjna ocena własnej osobowości, zdrowia, szans wyleczenia
  • depresyjna ocena własnej sytuacji
  • zniechęcenie do życia, myśli i tendencje samobójcze
  • zmniejszenie liczby i zakresu zainteresowań
  • obniżenie zdolności do pracy
  • osłabienie kontaktów z otoczeniem
  • brak dbałości o higienę


  DEPRESJE MASKOWANE
 • przewlekłe zmęczenie
 • zespół dławicy piersiowej
 • zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego (bóle żołądka, stany spastyczne jelit, dróg żółciowych)
 • świąd skóry
 • bóle głowy, bóle kręgosłupa
 • neuralgie (n. trójdzielnego, n. kulszowego)
 • bezsenność lub nadmierna senność
 • zaburzenia lękowe
 • natręctwa
 • zaburzenia odżywiania się
 • nadużywanie alkoholu i leków

  PRZYCZYNY DEPRESJI ZE STRONY OUN
 • Procesy zwyrodnieniowo-zanikowe mózgu (choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, stwardnienie rozsiane)
 • Guzy mózgu
 • Choroby naczyniowe (miażdżyca naczyń mózgowych, stany poudarowe)
 • Padaczka
 • Stany pourazowe
 • Inne schorzenia (wodogłowie)

  SOMATYCZNE PRZYCZYNY DEPRESJI
 • Choroby narządów miąższowych (wątroba, nerki)
 • Infekcje (gruźlica, AIDS, grypa, WZW)
 • Niedobory witamin (B1, B12, kwas foliowy)
 • Nowotwory
 • Zaburzenia hormonalne i inne zaburzenia przemiany materii
 • Zatrucia

  LEKI I ŚRODKI, PRZY STOSOWANIU KTÓRYCH MOŻE POJAWIĆ SIĘ DEPRESJA
 • Leki hipotensyjne (rezerpina, klonidyna, beta-adrenolityki, hydralazyna)
 • Neuroleptyki (haloperydol, chloropromazyna, flufenazyna)
 • Steroidy
 • Hormonalne środki antykoncepcyjne
 • Leki dopaminergiczne (L-dopa, bromokryptyna)
 • Leki uspokajająco-nasenne (pochodne benzodiazepiny)
 • Środki noradrenergiczne (amfetamina)
 • Leki przeciwgruźlicze (izoniazyd, etionamid)
 • Leki przeciwnowotworowe

  LECZENIE DEPRESJI
 • Farmakologiczne
 • Elektrowstrząsy
 • Fototerapia
 • Psychoterapia
 • Psychoedukacja
 • Wsparcie

  CEL LECZENIA
 • Uzyskanie pełnej remisji
 • Utrwalenie poprawy (nie dopuszczenie do nawrotu objawów)
 • Zmniejszenie ryzyka nawrotu choroby
 • Poprawa jakości życia
 • Redukcja kosztów medycznych i społecznych

  RYZYKO NAWROTU (choroba afektywna jednobiegunowa)
 • 50-80% doświadcza nawrotu choroby
 • 50-60% po przebyciu pierwszego epizodu
 • 70% po wystąpieniu dwóch epizodów
 • 90% po wystąpieniu trzech epizodów
 • 15-20% przebieg chroniczny


   
Grupy wsparcia i warsztaty prozdrowotne dla osób z doświadczeniem zaburzeń zdrowia psychicznego

wiecej>>>


Instytut Konsultacyjno-Terapeutyczny INVERSA

wiecej>>>


Zapraszamy do współpracy lekarzy, psychologów i psychoterapeutów!

wiecej>>>


23 lutego ruszyła druga edycja kampanii społecznej "Twarze depresji. Nie oceniam. Akceptuję."
wiecej>>>


 

© Stowarzyszenie APD 2004 designed by C A N O N I A